Servicii

BIBLIOTECA VIRTUALĂ (eBook)

Algebra Lineara si Geometrie Analitica – Cristina Nartea
Algebra Lineara si Geometrie Analitica – Iuliana Iatan
Algebra Lineara si Geometrie Analitica – Leonard Daus
Algebra Lineara si Geometrie Analitica – Pavel Matei
Algebra Lineara si Geometrie Analitica Culegere de probleme – Pavel Matei
Algebra Lineara, Geometrie analitica si diferentiala – Valeriu Zevedei
Analiza matematica vol.1 – Gavriil Paltineanu
Analiza matematica vol.2 – Gavriil Paltineanu
Analiza numerica ver.1 – Gavriil Paltineanu
Calcule numerice si calcule simbolice – Iuliana Iatan
Ecuatii Diferentiale si cu Derivate Partiale – Gavriil Paltineanu
Ecuatii Diferentiale si Ecuatii cu Derivate Partiale cu Aplicatii – Gavriil Paltineanu
Geometrie Analitica si Diferentiala – Gavriil Paltineanu
Matematici Speciale – Valeriu Zevedei
Matematici Superioare – Gavriil Paltineanu
Mathematical Analysis I (Differential Calculus) – Angel Popescu
Mathematical Analysis II (Integral Calculus) – Angel Popescu
Modelare si Simulare (laborator) – Romica Trandafir
Probabilitati si Statistica – Cristian Costinescu
Rezolvarea numerica a problemelor la limita pentru ecuatii diferentiale de tip elliptic – Gavriil Paltineanu
Statistica pentru ingineri (in limba franceza) – Cristian Costinescu
Utilizarea Calcultoarelor I – Iuliana Iatan
Utilizarea Calcultoarelor II (Matlab) – Iuliana Iatan